top of page

Tietoa menetelmästä

oksa-04.png

Holotropic =
Kohti eheyttä 

Holotrooppinen hengitystyökentely (HB) on voimakas itsetutkiskelun ja terapian menetelmä. Se käyttää yksinkertaisia keinoja (kannatteleva ilmapiiri ja ympäristö, virtaava hengitys ja vaikuttava musiikki) muuntuneiden tajunnantilojen (holotroppisten tilojen) saavuttamiseen. Vastuullisesti ohjattuina muuntuneet tajunnantilat voivat olla syvästi eheyttäviä, muutosvoimaisia ja itsetuntemusta lisääviä.

 

Termi "holotrooppinen" on kreikkaa ja tarkoittaa kirjaimellisesti "liikkumista kohti kokonaisuutta" (holos: kokonainen, trepein: liikkuminen johonkin päin). Tämä heijastaa myös holotrooppisten tilojen eheyttävää vaikutusta ihmisen psyykkeeseen.

HB pohjautuu transpersonaaliseen psykologiaan ja toimii kokemuksellisena terapeuttisena tekniikkana hyödyntäen holotrooppisten tilojen, tunneilmaisun ja kehotyöskentelyn eheyttävää potentiaalia.

 

Ytimeltään HB on voimaannuttava tekniikka, joka mahdollistaa yksilöille yhteyden omaan sisäiseen parantavaan viisauteen. Tämä ihmisille synnynnäinen viisaus mahdollistaa alitajunnan avautumista, ohjaten yksilöitä kohti positiivista muutosta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia antautumisen ja irti päästämisen kautta.

Tietoa menetelmästä
Holotrooppisessa hengitystyöskentelyssä turvallisuus on ensisijaisen tärkeää. Tämän vuoksi holotrooppisen tapahtuman rakenne koostuu aina samoista kolmesta elementistä, joista jokainen on yhtä tärkeä: valmistautuminen, hengityssessio ja integraatio. Holotrooppinen hengitystyöskentely toteutetaan yleensä ryhmässä, mutta yksilöisessiot ovat myös mahdollisia.
Turvallisuussyistä holotrooppista hengitystyöskentelyä ei tulisi tehdä yksin tai ilman koulutettua fasilitaattoria.
HB_kuva.jpg
Valmistautuminen

 

Holotrooppisen hengitystyöskentelyn valmistautuminen sisältää sisäisiä (ajatusmaailma) ja ulkoisia (ympäristö) näkökohtia. Valmistautuminen alkaa, kun tuntee kutsun hengittelyyn ja ennen tapahtumaa tulee pohtia motiiveja, pelkoja ja odotuksia, jotka liittyvät hengitystapahtumaan osallistumiseen. Ennakkotietoilomake ja haastattelut ovat tärkeitä vaiheita, jotka auttavat luomaan onnistumisen edellytyksiä prosessille: Niissä luodaan ensivaikutelmaa tulevasta tapahtumasta, pohditaan menetelmän soveltuvuutta osallistujan elämäntilanteeseen nähden ja rakennetaan yhteyttä fasilitoijan ja osallistujan välille.

 

Tapahtuman alkuvaiheessa käsitellään käytännön ohjeita ja teoreettista tietoa menetelmästä,  laskeudutaan tilaan, sekä luodaan turvallisen ja kannattelevan ilmapiirin edellytyksiä. Turvallisuus ja luottamus ovat menetelmän peruspilareita ja niitä edistetään ryhmän, fasilitoijien, oman itsen ja prosessin tasoilla. Fasilitoijat pyrkivät ylläpitämään turvallista ympäristöä fyysisellä, tunne-, psyyke- ja henkisellä tasoilla.

HB_kuva2.jpg
Hengityssessio

Holotrooppiset hengityssessiot tehdään pareittain, vuorotellen hengittäjän ja sitterin rooleissa. Yhden session kesto on noin kolme tuntia, jonka aikana hengittäjät makaavat patjalla silmät suljettuina tai peitettyinä, sukeltaen ja keskittyen sisäiseen maailmaan. Sessiot alkavat lyhyellä rentoutuksella, jonka tarkoituksena on rauhoittaa mieltä ja palauttaa yhteyttä kehoon.

 

Hengityssession alussa kehotetaan syventämään ja nopeuttamaan hengitystä virtaavaksi, mikä auttaa päästämään irti ja syventämään prosessia. Hengitystekniikkaa ei ole määritelty tarkasti, eikä tavoitteena ole hyperventilaatio; yksilöt löytävät oman hengitysrytminsä. Erityisesti valittu musiikki tukee sisäistä matkaa koko session ajan.

Hengityssessioiden aikana tarkoitus on spontaanisti antaa tilaa, seurata ja ilmaista mitä nousee esiin. Rationaalinen mieli saa päästää irti ja antautua sisäiselle parantavalle viisaudelle. Tämä voi johtaa erilaisten kokemusten äärelle kuten tunneilmaisuun, lauluun, nauruun, itkuun, trauman käsittelyyn, kehotuntemuksiin, näkyihin, oivalluksiin ja henkisiin matkoihin.

 

Jokaisen session sisältö on ainutlaatuinen ja merkityksellinen hengittäjälle; kaikki kokemukset kohdataan uteliaisuudella ja arvostuksella ja niitä rohkaistaan tutkimaan lisää. Prosessia ei ohjata ulkopuolelta millään tavalla - Session puututaan vain, jos jokin ei ole turvallista. Tuolloin etsitään vaihtoehtoista tapaa ilmaisulle, jotta prosessi voi jatkua turvallisesti. Hengittäjän sisäinen viisaus ohjaa prosessia, fasilitoijat ja sitterit tarjoavat tukea.

Sitterin tehtävänä on tarjota tukea hengittäjälle, tarjoten perustarpeita kuten peittoja, tyynyjä, nenäliinoja tai vettä, ja avustaa tehtävissä kuten vessassa käynnissä. Sitterinä oleminen voi olla vaikuttava kokemus; saa todistaa holotrooppisia tajunnantiloja, sekä olla pyyteettömästi, puhtaasi ja myötätuntoisesti täysin läsnä toiselle.

 

On tärkeää, että sitterit tai fasilitaattorit eivät puutu, keskeytä tai ohjaa hengittäjän prosessia. Tämä varmistaa turvallisen tilan, jossa hengittäjä voi täysin antautua oman sisäisen viisautensa kannateltavaksi.

Session jälkeen fasilitoijat arvioivat, onko hengittäjä laskeutunut holotrooppisista tajunnantiloista sujuvasti ja tarvittaessa auttavat, jotta hengittäjä palaa takaisin maadottuneeseen tajunnantilaan.

IMG-0066.JPG
Integraatio

Integraatio on olennainen osa Holotrooppisen hengitystyöskentelyn kokonaisuutta, joka korostaa sessioiden kokemusten merkityksellistä soveltamista omaan elämään. Hengittelyn jälkeen hengittäjiä kannustetaan luomaan mandaloja, mikä on itsensä ilmaisemista paperille. Mandalat auttavat integraatiossa, usein johtaen oivalluksiin jopa viikkoja istunnon jälkeen. Lisäksi jakamispiirit tarjoavat tilan osallistujille jakaa kokemuksia luottamuksellisesti, ilman muiden tulkintoja. Erilaisia integraatiotekniikoita kuten taideterapeuttisia harjoitteita, kirjoitustehtäviä, tanssia, luonnossa oleilua tai äänirentoutuksia voidaan tehdä osana tapahtumia. Fasilitoijat antavat lisäohjeita miten jatkaa integraatiota päivittäisessä elämässä tapahtuman jälkeen.

Holotrooppisten kokemusten hahmottaminen
Holotrooppisten kokemusten ymmärtäminen:

Psyyken laajennettu kartasto

Grofin luoma laajentuneiden tietoisuudentilojen kartasto tarjoaa tapoja hahmottaa holotrooppisia kokemuksia. Kartasto koostuu kolmesta pääkokemusten luokkaa: biografiset, perinataaliset ja transpersonaaliset kokemukset.

 

Biografiset kokemukset koskevat elämänkokemuksia syntymän jälkeen ja näiden kokemusten käsittely holotrooppisessa hengityssessiossa voi edesauttaa eheytymistä ja muuntumista. Kartasto kuitenkin tekee näkyväksi myös psyyken syvemmät ja tiedostamattomat tasot henkilökohtaisen biografian ulkopuolella.

 

Perinataalinen alue käsittää syntymäprosessiin liittyvät kokemukset hedelmöityksestä, raskauteen, synnytystraumoihin ja heti syntymää seuraavaan aikaan asti jakaen nämä neljään kokemukselliseen matriisiin (perinatal matrices). Tämä alue sisältää myös psykospirituaaliset kuoleman ja uudelleensyntymän kokemukset, jotka voivat olla voimakkaita ja syvästi eheyttäviä.

 

Transpersonaaliset kokemukset kattavat kaiken, mikä ulottuu henkilökohtaisen tarinan ja ego-määritellyn itsen ulkopuolelle, kuten kollektiivisen tiedostamattoman ja erilaiset arkkityypit. Kokemukset tällä alueella voivat vaihdella mm. transsukupolvisten traumojen ja menneiden elämien regressioista kohtaamisiin hengellisten oppaiden ja Jumalallisen kanssa.

Menetelmän historia
HB_kuva4.jpeg
Holotrooppisen Hengitystyöskentelyn historia

Holotropic Breathwork, eli Holotrooppinen Hengitystyöskentely kehitettiin Stan ja Christina Grofin toimesta 1970-luvulla vaihtoehtona psykedeeliterapialle. Psykiatri Stan Grof teki läpimurtoja psykedeelien tutkimuksessa vuosina 1955–1973 Tšekkoslovakiassa ja Yhdysvalloissa, järjestäen yli 4000 LSD-sessiota tieteellisissä tutkimus- ja terapeuttisissa konteksteissa.

Maailmanlaajuisen psykedeelitutkimuksen ja -terapian kiellon myötä 1970-luvulla Grof lähti etsimään vaihtoehtoista menetelmää aiemman tutkimuksensa lupaavien tulosten pohjalta. Tämä johti Holotrooppisen Hengitystyöskentelyn kehittämiseen Kalifornian Esalen-instituutissa vuonna 1976 ja menetelmä on pysynyt lähes muuttumattomana tähän päivään asti. Grof kertoo, että Holotrooppisen Hengitystyöskentelyn sessioiden kokemukset ja terapeuttiset tulokset muistuttavat psykedeeliterapiaa ja tämä näkemys on vahvistunut vuosien varrella.

Holotrooppinen Hengitystyöskentely on saavuttanut maailmanlaajuista suosiota, ja yli 1200 ohjaajaa tarjoaa työpajoja ja tapahtumia globaalisti. Ohjaajakoulutusta tarjoaa Grof Transpersonal Training (GTT) eri alueilla, mukaan lukien Yhdysvallat, Eurooppa, Venäjä, Australia ja Aasia. Maailmanlaajuinen Holotrooppisen Hengitystyöskentelyn Liitto (AHBI) ja lukuiset paikalliset järjestöt tukevat käytännön levittämistä.

Suomessa Holotrooppinen Hengitystyöskentely on saanut jalansijaa Holotropic Breathwork Finland ry:n perustamisen myötä vuonna 2018, joka järjestää työpajoja, sekä edistää menetelmän tunnettuutta ja leviämistä alueella.

Useful links
Hyödyllisiä linkkejä

Grof Transpersonal Training

www.holotropic.com

Tietoa Holotrooppisesta Hengitystyöskentelystä ja GTT-fasilitoija -koulutuksesta

European association for Holotropic Breathwork

www.holotropic-association.eu

Tietoa Holotrooppisen Hengitystyöskentelyn työpajoista ja koulutusmoduuleista Euroopassa

Music for Holotropic Breathwork

www.musicforbreathwork.com

Esimerkkejä Holotrooppisessa Hengitystyöskentelyssä käytetystä musiikista

Pro-gradu tutkielma Stan Grofin teoreettisesta viitekehyksestä suomeksi

www.utupub.fi/handle/10024/143767

Holotrooppinen tajunnantila. Käsitetutkimus Stanislav Grofin teoreettisesta viitekehyksestä. (Valde Orrenmaa, Uskontotiede, Turun yliopisto 2017) 

 

Podcast-jakso ja artikkeli Holotrooppisesta Hengitystyöskentelystä Nordic Breathingiltä 

Podcast - Holotrooppinen Hengitystyöskentely on matka oman mielen sisään 

Artikkeli - Holotropic Breathwork eli Holotrooppinen Hengitystyöskentely pähkinänkuoressa

oksa-04.png
bottom of page